Definovanie požiadaviek na uchádzačov o doktorandké štúdium v odbore Didaktika hudby

06.09.2013 09:58
  • úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie;
  • záväzok rešpektovat katolíckeho ducha univerzity a fakulty;
  • predloženie plánu dizertačnej práce;
  • úspešné absolvovanie prijímacieho konania.