Dôsledky v prípade neplnenia si študijných povinností doktorandov

06.09.2013 10:04

Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si doktorandmôže zapísať počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dva krát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU.

Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dva krát hodnotený stupňom FX, si doktorand môže zapísať ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU.

Doktorandské štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce. Obhajoba dizertačnej práce doktoranda sa musí uskutočniť do ukončenia jeho doktorandského štúdia. Ak sa obhajoba do uvedeného termínu neuskutoční, bude doktorand vylúčený zo štúdia pre nesplnenie povinnosti. Poskytovanie štipendia pre doktorandov v dennej forme štúdia sa končí dňom úspešnej obhajoby dizertačnej práce, alebo dňom iného skončenia štúdia.

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia po splnení povinností sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia na svojom školiacom pracovisku. Doktorand v externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 3 rokov od začiatku štúdia na svojom školiacom pracovisku. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu kdizertačnej skúške.

Podmienkou udelenia súhlasu svykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 70 kreditov za predpísané povinnosti, z toho doktorand je povinný k dizertačnej skúške preukázať aspoň jeden publikačný výstup (publikácia minimálne na úrovni publikačného výstupu v domácom vedeckom časopise alebo zborníku) alebo umelecký výkon na úrovni menej závažný.

Doktorand, ktorý na dizertačnej skúške neprospel, môže skúšku opakovať dva krát, a to najskôr po uplynutí 2 mesiacov, najneskôr do 1 roka. Opakovaný neúspech na dizertačnej skúške je dôvodom na skončenie doktorandského štúdia.