Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda

06.09.2013 10:18

Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť

kredity

absolvovanie povinného alebo voliteľného predmetu

8

vlastná pedagogická činnosť doktoranda ( 4 hodiny týždenne za semester)

6

autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov

6 – 15

Tvorivá činnosť v oblasti vedy

Kredity

Publikacja – artykul w zagranicznym (Poľska,...) recenzowanym czasopismie

publikácia v recenzovanom zahraničnom časopise

20 –35

Publikacja – artykul w krajowym (Slowacja) recenzowanym czasopismie

publikácia v domácom recenzovanom vedeckom časopise

12 – 25

Aktywny udzial w zagranicznej (Polska, ...)konferencji

aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí

15 – 20

Aktywny udzial w krajowej (Slowacja, ...)konferencji (artykul w pracy zbiorowej, abstrkt, wspolautorstwo)

aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku,

rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo)  

 

12 – 15

Prowadzenie pracy na ...... vedenie práce, prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii

7

Udzial w konferencji

vystúpenie na konferencii mladých vedeckých pracovníkov

10

Udzial w projekcie

účasť na riešení vedeckého projektu

10 – 17

Wyklad na seminarium (w miejscu pracy) prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska

3 – 6

ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce

5 – 10

Cytacja za každú citáciu (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI)

2 – 4

Napisanie recenzji pracy magisterskej

vypracovanie oponentského posudku na diplomovú prácu

4

Prowadzenie – promotor pracy licencjackiej vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia

10

Napisanie recenzji pracy licencjackiej

oponovanie záverečnej práce bakalárskeho štúdia

4

Wypracowanie pracy k „dizertačnej skuske“

pracypísomná práca dizertačnej skúšky

20

Wypracowanie pracy dysertacyjnej

vypracovanie dizertačnej práce

60

iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie  a pod.)

6 – 8