Zoznam vhodných podujatí (periodicky sa opakujúce konferencie, sympóziá)

06.09.2013 10:27

 

International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC)

 

ISME World Conference on Music Education - International Society for Music Education (ISME.org)

 

ISME Regional European Conference - International Society for Music Education (ISME.org)

 

The Reflective Music Teacher”, Lemmensinstituut, Leuven, Belgium

 

Teorie a praxe hudební výchovy - konferencia českých a slovenských doktorandov a pedagógov hudobného vzdelávania v Prahe, Univerzita Karlova v Prahe, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy

 

MUSICA ET EDUCATIO - medzinárodná konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Katedra hudby Pedagogickej fakulty v Rutžomberku

 

Konferencia Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu EAS 2013

Zároveň ISME európska regionálna konferencia

 

 

CANTUS CHORALIS SLOVACA, medzinárodné sympózium venované  zborovému spevu. UMB Banská Bystrica

 

MUSICA VIVA IN SCHOLA, Medzinárodná hudobno- pedagogická konferencia

„Hudební výchova – terra cognita“, Výučbové  a rekreačné stredisko Masarykovej univerzity na Cikháji