Magisterské práce

Mgr. 200O

 

Mgr. 2000/1              

Briestenská Mária ( U 1 ): Hudobná výchova na 1. stupni ZŠ

Mgr. 2000/2              

Kešeľáková Martina: Náboženská pieseň pre 1. až 4. ročník v základnej cirkevnej škole

Mgr. 2000/3              

Mareková Veronika ( U 1 ): Hudobný život v Zamagurí a detské folklórne súbory

Mgr. 2000/4               

Martinková Monika ( U 1 ): Ľudová pieseň vo vyučovaní hudobnej výchovy na 1. stupni základnej školy

 

Mgr. 2001

 

Mgr. 2001/1/I.           

Egedyová Mária: Osobnosť Dezidera Kardoša so zreteľom na jeho klavírnu tvorbu

Mgr. 2001/1/II          

Egedyová Mária: Osobnosť Dezidera Kardoša so zreteľom na jeho klavírnu tvorbu

Mgr. 2001/2              

Gabučová Viktória: Uplatnenie akordeóna na slovenských ZUŠ so zameraním na ZUŠ Michala Vileca v Bardejove

Mgr. 2001/3              

Hatalová – Bažíková Jana: Podiel hudby a hudobnej výchovy na formovaní osobnosti mladého človeka

Mgr. 2001/4              

Juráš Michal: Severoslovenské organy a ich zvláštny vzťah k oravskému regiónu a k obci Pucov

Mgr. 2001/5              

Kapec, R.: Mládežnícky katolícky spevník. Mládežnícke spevy v obnovenej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2001/6              

Lipovská – Kotríková Mariana: Ján Cikker a jeho klavírna tvorba

Mgr. 2001/7              

Pavlík Martin: Organy na strednom Považí a ich súčasný stav

Mgr. 2001/8              

Piškaninová Štefánia ( U 1 ): Nositelia ľudových tradícii – Dedinská folklórna skupina Kudzeľ – Dlhé nad Cirochov

Mgr. 2001/9              

Sameliaková Adriana ( U 1 ): K dejinám detského folklórneho súboru Pilsko

Mgr. 2001/10            

Somorová Monika: Učebnica hudobnej výchovy pre 8. ročník základnej školy a jej vplyv na inováciu hudobnovýchovného procesu

Mgr. 2001/11            

Sviteková Mária: Hudobné záujmy, postoje a tvorivosť mladých ľudí

 

Mgr. 2002

 

Mgr. 2002/1              

Macková Erika: Vokálna tvorba Mikuláša Schneidra - Trnavského

chýba

Berešová, I.: Spevník náboženských piesní pre I. stu. ZŠ.

 

Mgr. 2003

 

Mgr. 2003/1               

Vangelová Lucia (U1): Rozvoj hudobnosti dieťaťa ako základný predpoklad pre chápanie hudby

 

Mgr. 2004

 

Mgr. 2004/1              

Koppalová Gabriela ( U 3 ): Dejiny Slovenského spevokolu v Martine

Mgr. 2004/2/I.          

Kubaská Michaela: Gregoriánsky chorál v predkoncilových katolíckych spevníkoch a kancionáloch z 19. a 20. storočia

Mgr. 2004/2/II.         

Kubaská Michaela: Gregoriánsky chorál v predkoncilových katolíckych spevníkoch a kancionáloch z 19. a 20. storočia

Mgr. 2004/3              

Personová Miroslava: Rozvoj rytmického cítenia žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl

Mgr. 2004/4              

Štítová Anna: Intonačné činnosti na ZŠ v ročníku 1. - 5. na hodinách hudobnej výchovy

Mgr. 2004/5                                  

Švaralová Petra: Náuková a praktická príprava pre štúdium hudobnej výchovy na PF KU v Ružomberku

Mgr. 2004/6              

Žemberová Zuzana: Slovenské interpretačné umenie na prelome 20. a 21. storočia so zameraním na spev                     

chýba

Gočalová Marta (U1):


Mgr. 2005

 

Mgr. 2005/1              

Dravecká Miroslava: Dejiny cirkevného – hudobného školstva v Levoči so zameraním na 19. a 20. storočie

Mgr. 2005/2              

Sosková – Bittová Jana: Príroda v dielach hudobných skladateľov (od staroveku po romantizmus)

Mgr. 2005/3              

Spišská Slavomíra: Duchovná tvorba Jána Levoslava Bellu

Mgr. 2005/4              

Valluš Juraj: Viachlasné omšové kompozície slovenských skladateľov 20. storočia

Mgr. 2005/5              

Zigová Oľga: Osobnosť Frica Kafendu so zameraním na klavírnu tvorbu

chýba                         

Ondáš Roman: Dejiny Základnej umeleckej školy v Krompachoch

chýba                        

Pavličko Peter: Cirkevná hudba v Spišskej Belej v 20. storočí

chýba                        

Kútniková Ivana (U1):

chýba                        

Palfiová, B.: Gregoriánsky chorál v spevníku „Manuale liturgicum“ F. Žaškovského.

chýba                        

Rothová, Z.: Gregoriánsky chorál na Slovensku od jeho obrodenia v 19. stor.

 

Mgr. 2006

 

Mgr. 2006/1               

Grichová Sláva: Hudba v médiách na Slovensku.

Mgr. 2006/2               

Hricková Katarína: Príbeh Orfea a Euridiky v dejinách hudobného divadla.

Mgr. 2006/3               

Jurčacková Alena: Heroina v opere

Mgr. 2006/4               

Juricová Zuzana: Hudobný život v Nitre v rokoch 1850-1950

Mgr. 2006/5               

Koledová Mária: Význam a využitie mezzosopránových partov v tvorbe G. Rossiniho a výchova rossiniovského mezzosopránu.

Mgr. 2006/6               

Kovalíková Slávka: Cirkevná hudba v Sabinove

Mgr. 2006/7               

Mihalová Monika: Ženy skladateľky v histórii svetovej a slovenskej hudby.

Mgr. 2006/8               

Rišková Mária: Historický vývoj flauty a jej využitie na hodinách Hv na ZŠ a ZUŠ.

Mgr. 2006/9               

Stašová Eva: Slávne sopranistky v histórii SND

Mgr. 2006/10             

Szȕcsová Katarína: Rozvíjanie viachlasu na hodinách hudobnej výchovy na základnej škole.

Mgr. 2006/11             

Želonka Michal: Významní tenoristi v SND a ich prínos pri budovaní slovenskej speváckej školy.

 

Mgr. 2007

 

Mgr. 2007/1              

Asadi Azad Martina: Interpretačný pohľad na dielo Roberta Schumanna: Viedenské Fašiangy op. 26

Mgr. 2007/2               

Hrbčeková Ševcová Jana: Tadeáš Salva – život a dielo.

Mgr. 2007/3               

Jeleneková Mária: Využitie Bachových chorálov zo zbierky Orgelbȕchlein v katolíckej liturgii.

Mgr. 2007/4               

Klima Michal: Počítačový notačný midi softvare a jeho využitie v pedagogickej praxi

Mgr. 2007/5              

Kollár, Š.: Ľudová hudba v okolí Starej Ľubovne.

Mgr. 2007/6               

Kováčová (Petrovčíková), K.: Faustovské inšpirácie v hudbe

Mgr. 2007/7              

Kubov Ján: Franz Xaver Sȕsmayer (ne)známy žiak W. A. Mozarta

Mgr. 2007/8               

Lipjáková Daniela: Nové trendy vo vyučovaní hudobnej výchovy

Mgr. 2007/9               

Lormanová Adela: profil hudobného skladateľa a pedagóga Norberta Bodnára.

Mgr. 2007/10             

Masaryková Zuzana: Využitie gregoriánskeho chorálu v súčasnej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2007/11             

Pašková Mária:  Stav liturgickej hudby na Liptove.

Mgr. 2007/12             

Záhradníková, V.: Slovenský hudobný folklór v klavírnej tvorbe B.Bartóka.

chýba                        

Uhrinová, Z.: Folklórny život Podpoľania.

 

Mgr. 2008

 

Mgr. 2008/1              

Dávidíková Anna: Vývoj hudobného života v obci Belá

Mgr. 2008/2               

Galovics Róbert: Vokálna tvorba Ladislava Holoubka

Mgr. 2008/3               

Hrtús, M.: Živá ľudová tradícia v liturgických spevoch v regióne Horné Kysuce.

Mgr. 2008/4               

Jusková Katarína: Detská opera na Slovensku v posledných dvoch desaťročiach.

Mgr. 2008/5               

Kardošová Katarína: Detské piesňové cykly vo vyučovacom procese na Základných umeleckých školách

Mgr. 2008/6               

Kováčová (Petrovičová) K.: Faustovské inšpirácie v hudbe

Mgr. 2008/7              

Leščenková Dana: Interpretáciu vokálnej hudby 17 a polovice 18. storočia.

 

Masaryk Martin: Javisková tvorba Igora Stravinského

Mgr. 2008/8              

Patrnčiaková, Z.: Ľudové vokálno-inštrumentálne súbory v Terchovej  a ich tradície.

Mgr. 2008/9               

Považská Vladimíra.: Problematika hlasovej výchovy a využitie súčasných trendov v rámci vyučovacieho procesu na I. stupni                                         Základných umeleckých škôl.

Mgr. 2008/10            

Pristachová Mária: Stav liturgickej hudby v dekanáte Martin.

Mgr. 2008/11             

Reguly Zdeno: Vývoj cirkevnej hudby na hornej Orave po roku 1989

Mgr. 2008/12             

Vislocký Zdenko: Piesňová tvorba predstaviteľov Slovenskej národnej hudby a jej uplatnenie v podmienkach Základnej umeleckej školy.

 

Mgr. 2009

 

Mgr. 2009/1              

Bartoš, M.: História organov vo vybraných obciach stredného Spiša.

Mgr. 2009/2/I.           

Burášová M.: Hudobné tradície Košíc 17. storočia v zrkadle dobovej tvorby  Daniela Georga Speera.

Mgr. 2009/2/II.          

Burášová M.: Hudobné tradície Košíc 17. storočia v zrkadle dobovej tvorby Daniela Georga Speera.

Mgr. 2009/3               

Čapó, P.: Píšťalové organy popradského dekanátu.

Mgr. 2009/4               

Danková P.: Popradský detský zbor.

Mgr. 2009/5               

Dilský J.: Pôsobenie dychovej hudby Sviťanka v Podtatranskom regióne.

Mgr. 2009/6               

Dudeková J.: Základná umelecká škola Janka Silana v Poprade.

Mgr. 2009/7               

Džoganová Viera: detské spevácke zbory Magnólia a Pro Musica

Mgr. 2009/8               

Fischerová A.: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry žiakov na Základnej umeleckej škole.

Mgr. 2009/9/I.           

Grejtáková K.: Košický spevácky zbor učiteľov od vzniku po súčasnosť.

Mgr. 2009/9/II.          

Grejtáková K.: Košický spevácky zbor učiteľov od vzniku po súčasnosť.

Mgr. 2009/10 /I.        

Hollá (Fedáková), M.: Theodor Hirner. Trnky – Brnky. Využitie klavírneho cyklu v podmienkach ZUŠ.         

Mgr. 2009/10 /II.       

Hollá (Fedáková), M.: Theodor Hirner. Trnky – Brnky. Využitie klavírneho cyklu v podmienkach ZUŠ.         

Mgr. 2009/11             

Hospodárová Ružena: Stav liturgickej hudby vo vybraných farnostiach Michalovského dekanátu.

Mgr. 2009/12/I.         

Jakimová V.: Vybraná klavírna tvorba Johanna Sebastiana Bacha a jej interpretácia v ZUŠ.

Mgr. 2009/12/II.        

Jakimová V.: Vybraná klavírna tvorba Johanna Sebastiana Bacha a jej interpretácia v ZUŠ.

Mgr. 2009/13             

Kamenická M.: Chorus Minor – Miešaný komorný spevácky zbor pri ZUŠ v Levoči.

Mgr. 2009/14             

Kamenický D.: Dejiny Základnej umeleckej školy v Levoči.

Mgr. 2009/15/I.        

Karhútová E.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho klavírna tvorba.

Mgr. 2009/15/II.        

Karhútová E.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho klavírna tvorba.

Mgr. 2009/16             

Knoteková L.: Prínos Štátneho divadla v Košiciach pri edukácii detí a mládeže v rokoch 1990 – 2005.

Mgr. 2009/17/I.         

Kočišová K.: Základná umelecká škola v Poprade v kontexte s hudobným životom na Slovensku.

Mgr. 2009/17/II.        

Kočišová K.: Základná umelecká škola v Poprade v kontexte s hudobným životom na Slovensku.

Mgr. 2009/18/I.         

Kopnický M.: Úvodný spev v adventnom a vianočnom období  v súčasnej omšovej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2009/18/II.        

Kopnický M.: Úvodný spev v adventnom a vianočnom období v súčasnej omšovej liturgii na Slovensku.

Mgr. 2009/19/I.         

Kȍltȍová A.: Interpretačné problémy klavírnych sonát Fryderyka Chopina.

Mgr. 2009/19/II.        

Kȍltȍová A.: Interpretačné problémy klavírnych sonát Fryderyka Chopina.

Mgr. 2009/20             

Labajová J.: Interpretačný pohľad na dielo Eduarda Hagerupa Griega – Klavírna sonáta e mol op. 7

Mgr. 2009/21             

Lofajová M.: Duchovná tvorba Víťazoslava Kubičku.

Mgr. 2009/22/I.         

Maľáková, L.: Umelecký vývoj folklórneho súboru Vagonár.

Mgr. 2009/22/II.        

Maľáková, L.: Umelecký vývoj folklórneho súboru Vagonár.

Mgr. 2009/23             

Marcinčáková J.: Hudobný život v Sobranciach do roku 2008.

Mgr. 2009/24             

Maruškaničová A.: Pôsobenie Mikuláša Moyzesa a jeho prínos pre hudobný život Prešova.

Mgr. 2009/25             

Pavlechová A.: Prvé významné osobnosti slovenskej speváckej školy.

Mgr. 2009/26             

Petriľaková Z.: Gregoriánsky chorál na Slovensku.

Mgr. 2009/27/I.         

Sallai Z.: Contagio Amoris a kontexte tvorby Norberta Bodnára.

Mgr. 2009/27/II.        

Sallai Z.: Contagio Amoris a kontexte tvorby Norberta Bodnára.

Mgr. 2009/28             

Soós P.: Romantická piesňová tvorba F. Schuberta, R. Schumanna a jej uplatnenie v pedagogickej praxi.

Mgr. 2009/29/I.         

Svaljavčíková V.: Špecifiká výučby klavírnej hry v základnej umeleckej škole.

Mgr. 2009/29/II.        

Svaljavčíková V.: Špecifiká výučby klavírnej hry v základnej umeleckej škole.

Mgr. 2009/30             

Šabla M.: Prezentácia a uplatnenie akordeónu v súčasnosti na Slovensku.

Mgr. 2009/31             

Šterbáková, E.: Práca s Ľudovou hudbou „Špjevanka“ na ZUŠ v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. 2009/32/I.         

Tarcaliová B.: Význam alternatívnych klavírnych škôl v rozvoji elementárneho hudobného vnímania žiakov.

Mgr. 2009/32/II.        

Tarcaliová B.: Význam alternatívnych klavírnych škôl v rozvoji  elementárneho hudobného vnímania žiakov.

Mgr. 2009/33             

Tomášiková Z.: Hudobný folklór Slovákov v Padine.

Mgr. 2009/34             

Tomko V.: Tvorivý prístup k vyučovaniu hry na trúbke a ostatných hudobných nástrojoch používaných v dychových orchestroch.

Mgr. 2009/35             

Tomková G.: Hudobná tvorba Petra Breinera.

Mgr. 2009/36             

Tóth V.: osobnosť Bartolomeja Urbanca so zreteľom na vokálnu tvorbu.

Mgr. 2009/37             

Tóthová A.: Muzikál ako tvorivá dramatická činnosť vo vyučovacom  procese Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach.

Mgr. 2009/38             

Vladyková I.: Opereta v Prešove, stále živý produkt.

chýba                        

Hauková, J.: Využitie hudobno-folklórnych tradícií z obce Zuberec vo vyučovacom procese na ZŠ.

 

Mgr. 2010

 

Mgr. 2010/1/I.           

Barčovská, K:: Tréma a jej vplyv na výkon pri vystúpení klaviristu

Mgr. 2010/1/II.          

Barčovská, K:: Tréma a jej vplyv na výkon pri vystúpení klaviristu

Mgr. 2010/2/I.           

Bíroš, J.: Umelecko-pedagogický profil Juraja Šomorjaiho

Mgr. 2010/2/II.          

Bíroš, J.: Umelecko-pedagogický profil Juraja Šomorjaiho

Mgr. 2010/3/I.           

Bošková, K.: Vývin duchovnej piesne na Slovensku

Mgr. 2010/3/II.          

Bošková, K.: Vývin duchovnej piesne na Slovensku

Mgr. 2010/4/I.           

Čierniková, D.: Wagnerové názory na hudobnú drámu

Mgr. 2010/4/II.          

Čierniková, D.: Wagnerové názory na hudobnú drámu

Mgr. 2010/5/I.           

Čistecká, M.: Klavírna škola pre začiatočníkov Mileny Kurtevy

Mgr. 2010/5/II.          

Čistecká, M.: Klavírna škola pre začiatočníkov Mileny Kurtevy

Mgr. 2010/6/I.           

Čurmová (Danylašová), M.: Úloha pedagóga a rodiča v rámci metódy Suzuki

Mgr. 2010/6/II.          

Čurmová (Danylašová), M.: Úloha pedagóga a rodiča v rámci metódy Suzuki

Mgr. 2010/7/I.           

Drbjaková (Grúňová), B.: Rocková hudba a mládež súčasnosti

Mgr. 2010/7/II.          

Drbjaková (Grúňová), B.: Rocková hudba a mládež súčasnosti

Mgr. 2010/8              

Dudžáková (Balážová), Z.: Analýza a inovačné metódy gitarových škôl

Mgr. 2010/9/I.           

Dzurjanin, M.: Stav liturgickej hudby vo vranovskom dekanáte

Mgr. 2010/9/II.          

Dzurjanin, M.: Stav liturgickej hudby vo vranovskom dekanáte

Mgr. 2010/10            

Džurbalová, M.: Predmet cirkevná a chrámová hudba na ZUŠ, konzervatóriách, vysokých školách. Analýza stavu po roku 1989    

Mgr. 2010/11/I.         

Holečková, V.: Stručný prehľad vývoja opery

Mgr. 2010/11/II.        

Holečková, V.: Stručný prehľad vývoja opery

Mgr. 2010/12/I.         

Janoťák, Š.: Nápevy na modlitby veriacich

Mgr. 2010/12/II.        

Janoťák, Š.: Nápevy na modlitby veriacich

Mgr. 2010/13/I.         

Jánoš, P.: Organy v Banskobystrickej diecéze (dekanát Žiar nad Hronom)

Mgr. 2010/13/II.        

Jánoš, P.: Organy v Banskobystrickej diecéze (dekanát Žiar nad Hronom)

Mgr. 2010/14             

Ježík, P.: Klavírne súťaže pre deti ZUŠ na Slovensku

Mgr. 2010/15/I.         

Kopnický, M.: Robert Schumann - Detské scény op. 15

Mgr. 2010/15/II.        

Kopnický, M.: Robert Schumann - Detské scény op. 15

Mgr. 2010/16/I.         

Križanová, A.: Rajecká dolina a jej folklórne zvyky

Mgr. 2010/16/II.        

Križanová, A.: Rajecká dolina a jej folklórne zvyky

Mgr. 2010/17/I.         

Kurtulíková , S.: Význam hlasovej výchovy pre prax učiteľa hudobnej výchovy na 2. stupni základnej školy

Mgr. 2010/17/II.        

Kurtulíková , S.: Význam hlasovej výchovy pre prax učiteľa hudobnej výchovy na 2. stupni základnej školy

Mgr. 2010/18/I.         

Kušnírová, S.: Ľudová hudobná kultúra Krásnej Hôrky a jej okolia

Mgr. 2010/18/II.        

Kušnírová, S.: Ľudová hudobná kultúra Krásnej Hôrky a jej okolia

Mgr. 2010/19/I.         

Lesáková (Timková), M.: jednohlasné omšové kompozície slovenských autorov 20. storočia

Mgr. 2010/19/II.        

Lesáková (Timková), M.: jednohlasné omšové kompozície slovenských autorov 20. storočia

Mgr. 2010/20/I.        

Lukáč, M.: 45 rokov orchestra Musica Iuvenalis

Mgr. 2010/20/II.        

Lukáč, M.: 45 rokov orchestra Musica Iuvenalis

Mgr. 2010/21/I.         

Marcinová, B.: Využitie hudobno – pohybových a inštrumentálnych činností v prípravnom ročníku ZUŠ

Mgr. 2010/21/II.        

Marcinová, B.: Využitie hudobno – pohybových a inštrumentálnych činností v prípravnom ročníku ZUŠ

Mgr. 2010/22/I.        

Marjaková, M.: Formy a druhy hudobnej komunikácie

Mgr. 2010/22/II.        

Marjaková, M.: Formy a druhy hudobnej komunikácie

Mgr. 2010/23/I.         

Mihaliková, S.: Premiéry slovenských opier na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Mgr. 2010/23/II.        

Mihaliková, S.: Premiéry slovenských opier na scéne Štátneho divadla v Košiciach

Mgr. 2010/24             

Nagyová (Horváthová), A.: Hudobná náuka na ZUŠ včera a dnes

Mgr. 2010/25/I.         

Onderčin, L.: Organové improvizačné cykly Petra Ebena

Mgr. 2010/25/II.        

Onderčin, L.: Organové improvizačné cykly Petra Ebena

Mgr. 2010/26/I.         

Palider, R.: Organové festivaly v Trnavskom kraji

Mgr. 2010/26/II.        

Palider, R.: Organové festivaly v Trnavskom kraji

Mgr. 2010/27             

Pasnišinová, S.: Umelecký profil Zboru svätej Cecílie

Mgr. 2010/28/I.         

Paulíková, L.: F. Chopin a jeho klavírne etudy

Mgr. 2010/28/II.        

Paulíková, L.: F. Chopin a jeho klavírne etudy

Mgr. 2010/29             

Prusáková (Polaščíková), M.: Klavírna pedagogika G. G. Nejgauza

Mgr. 2010/30/I.         

Rusnáková, A.: Folklórna skupina Raslavičan, jej pôsobenie u nás i v zahraničí

Mgr. 2010/30/II.       

 Rusnáková, A.: Folklórna skupina Raslavičan, jej pôsobenie u nás i v zahraničí

Mgr. 2010/31/I.         

Špiner, D.: Zvukové možnosti klavíra v hudbe 20. storočia

Mgr. 2010/31/II.        

Špiner, D.: Zvukové možnosti klavíra v hudbe 20. storočia

Mgr. 2010/32/I.         

Tokarčíková, M.: Hudobný život v Bardejove po roku 1950

Mgr. 2010/32/II.        

Tokarčíková, M.: Hudobný život v Bardejove po roku 1950

Mgr. 2010/33/I.         

Tomľanová, M.: Dějiny varhanářské firmy Kánský – Brachtl od jejího vzniku po současnost

Mgr. 2010/33/II.        

Tomľanová, M.: Dějiny varhanářské firmy Kánský – Brachtl od jejího vzniku po současnost.

Mgr. 2010/34/I.         

Užáková, M.: História a súčasnosť detského speváckeho zboru ,,Vlašanček“ pri Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jeho členov

Mgr. 2010/34/II.        

Užáková, M.: História a súčasnosť detského speváckeho zboru ,,Vlašanček“ pri Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jeho členov

Mgr. 2010/35/I.         

Vojtková, A.: Interpretačný pohľad na Lisztove rapsódie č. 3 a č. 4

Mgr. 2010/35/II.        

Vojtková, A.: Interpretačný pohľad na Lisztove rapsódie č. 3 a č. 4

 

Mgr. 2011

 

Mgr. 2011/1               

Bystrianska, L.: Podpoliansky folklór v oblasti Novohrad a jeho transfer do vzdelávacej činnosti

Mgr. 2011/2               

Cvancigerová, K.: Možnosti využitia ľudových tradícií regiónu Horná Torysa na základných školách.

Mgr. 2011/3              

Ďungelová, M.: Jozef Búda a jeho podiel na formovaní slovenskej  hudobnej kultúry

Mgr. 2011/4              

Fukasová, M.: Postoj kňazov a veriacich v dekanáte Spišské Podhradie k aktuálnym problémom liturgickej hudby.

Mgr. 2011/5               

Hadryová, J.: Spevníky duchovných piesní Štefana Janovčíka

Mgr. 2011/6               

Hanečáková, O.: Vplyv štruktúry repertoáru speváckych zborov na formovanie hudobného vkusu ich členov

Mgr. 2011/7               

Hollá, E.: Dejiny ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši

Mgr. 2011/8               

Izraelová, D.: význam a prínos speváckych súťaží pre umelecký a pedagogický rast študentov a pedagógov spevu

Mgr. 2011/9               

Jakubová, Ľ.: Rozvoj chrámových zborov v Košiciach po roku 1989.

Mgr. 2011/10             

Joneková, Z.: Rozvoj tvorivosti detí cez hru na klavíri

Mgr. 2011/11             

Klempár, S.: história a súčasnosť speváckeho oddelenia na Konzervatóriu v Košiciach

Mgr. 2011/12             

Knapiková, M.: Ľudová hudobná kultúra v obci Plavnica a jej využitie v hudobnovýchovnej praxi základnej školy

Mgr. 2011/13             

Lehotská, A.: Hudobný folklór Kysúc so zameraním na Folklórny súbor Kysučan.

Mgr. 2011/14             

Lenártová, K.: Služobníci hudobnej stránky liturgie a ich úlohy v dekanáte Bardejov.

Mgr. 2011/15             

Mrázová, D.: Život a dielo pátra Petra Peťka

Mgr. 2011/16             

Pilná, E.: Interpretácia sopránového partu v oratóriu Mesiáš od G. F. Händla

Mgr. 2011/17             

Púčková, M.: Operná reforma Ch. W. Glucka

Mgr. 2011/18             

Sajková, A.: Sopránové modlitby v tvorbe skladateľov 19. storočia

Mgr. 2011/19             

Sameliaková, E.: Pracovné listy k hudobnej výchove v 7. ročníku ZŠ

Mgr. 2011/20             

Sádovská, M.: vznik a vývoj slovenského muzikálu a hudobného filmu

Mgr. 2011/21             

Sontágová, J.: Svadobné zvyky v regióne horná Torysa

Mgr. 2011/22             

Škrváňová, A.: Oratórium od romantizmu po súčasnosť

Mgr. 2011/23             

Šumská, M.: Ženské postavy v singspieloch W. A. Mozarta

Mgr. 2011/24             

Ťavodová, J.: Piesňová tvorba B. Martinů a jej využitie v pedagogickom procese v ZUŠ

Mgr. 2011/25            

Vagáňová, T.: osobnosti hudobného umenia na Kysuciach

Mgr. 2011/26            

Vaňová, M.: Začínajúci učiteľ hudobnej náuky v ZUŠ

Mgr. 2011/27             

Vonšáková, J.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Námestovo.

 

Mgr. 2012

 

Mgr. 2012/1                           

Bandurová, E.: Interpretačná a pedagogická problematika klavírnych cyklov Detské scény R. Schumanna a Detský kútik C.Debussyho

Mgr. 2012/2                           

Bohucký, M.: ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove

Mgr. 2012/3                           

Grivalská, Z.: Príbeh Romea a Júlie v dejinách hudobnej  literatúry

Mgr. 2012/4                           

Hudeková, M.: Hudobné podujatia organizované v meste Rajec v rokoch 1990 až 2010

Mgr. 2012/5                           

Ilečko, T.: Louis Moreau Gottschalk - ,,Kreolský Chopin“

Mgr. 2012/6                           

Jasenčáková, I.: zborový spev na území Vysokých Tatier

Mgr. 2012/7                           

Molčaniová, M.: ZUŠ v Brezne a jej význam v oblasti kultúrneho diania

Mgr. 2012/8                           

Pecuchová, K.: ZUŠ M. Vileca v Bardejove

Mgr. 2012/9                          

Plevák, J.: Píšťalové organy v dekanáte Púchov

Mgr. 2012/10                         

Vojtková, N.: Význam hlasovej výchovy pre študentov Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Martine

Mgr. 2012/11/I.                     

Žiačiková, J.: Antonín Dvořák-Milostné písně op. 83

Mgr. 2012/11/II.                    

Žiačiková, J.: Antonín Dvořák-Milostné písně op. 83

Mgr. 2012/12                         

Mikundová, Z.: Operná tvorba Josepha Haydna (dodatočne zaregistrovaná)

 

Mgr. 2013

 

Mgr. 2013/1

Mgr. Balážecová, V.: Spevy v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku

Mgr. 2013/2

Benko, Z.: Béla Bartók ako človek. Neznáma tvár známeho človeka

Mgr. 2013/3

Brišová, I.: Hymny v litrgii na Slovensku

Mgr. 2013/4/I.

Bistarová, M.: Problematika počiatočného vyučovania hry na klavíri

Mgr. 2013/4/II.

Bistarová, M.: Problematika počiatočného vyučovania hry na klavíri

Mgr. 2013/5

Bírová, P.: Hudobný život v Čadci po roku 2000

Mgr. 2013/6

Čviriková, M.: Ľudová kultúra Púchovskej doliny v predmete hudobná náuka Základnej umeleckej školy Púchov

Mgr. 2013/7

Dančová, L.: Antifóna Rorate coeli v tvorbe skladateľov pôsobiacich na území dnešného Slovenska v 18. a 19. storočí

Mgr. 2013/8

Duda, J.: Adaptácia nápevov prostopinija na slovenský text

Mgr. 2013/9

Fernezová, Z.: Sekvencie v liturgii na Slovensku

Mgr. 2013/10 

Forgáčová, M.: Gospelová hudba v liturgii a jej vplyv na formovanie adolescentov

Mgr. 2013/11

Frankovská, P.: Pôsobenie a vplyv ľudovej hudobnej kultúry na žiakov piateho a šiesteho ročníka Základnej školy v Lendaku

Mgr. 2013/12

Gödri, J.: Hudobný život v Rimavskej Sobote po roku 1989

Mgr. 2013/13

Hypiusová (rod. Kulichová), Z.: Folklórne tradície v obci Cigeľ

Mgr. 2013/14/I.

Chupáčová, V.: Hra na klavíri detí v predškolskom veku                

Mgr. 2013/14/II.

Chupáčová, V.: Hra na klavíri detí v predškolskom veku    

Mgr. 2013/15

Ištván, M.: Predstavitelia medzivojnového organárstva na Slovensku

Mgr. 2013/16

Karcolová, A.: Turčianske kultúrne stredisko – organizátor hudobných  podujatí v Martine

Mgr. 2013/17

Kovalčíková, Z.: Základná umelecká škola v Tatranskej Lomnici

Mgr. 2013/18

Krajčovičová, J.: Špecifiká klasického, populárneho a folklórneho spevu a ich uplatňovanie v metodických postupoch pri rozvíjaní hlasových schopností žiaka na hodinách spevu v ZUŠ

Mgr. 2013/19

Kukľová, M.: Využitie rolového spievania pri práci s ľudovou piesňou v pedagogickom procese v ZUŠ

Mgr. 2013/20

Molová, K.: Umělecký a pedagogický profil Ivana Paloviče

Mgr. 2013/21

Pečíková, J.: Význam Základnej umeleckej školy Frica Kafendu kontexte kultúrneho diania mesta Vrútky

Mgr. 2013/22/I.

Poláčková, L.: Klavírne etudy Fryderyka Chopina

Mgr. 2013/22/II. 

Poláčková, L.: Klavírne etudy Fryderyka Chopina

Mgr. 2013/23

Stanková, G.: Klavírna etuda v 20. storočí a možnosti jej využitia  v pedagogickom procese

 

Mgr. 2014

                                   

Mgr. 2014/1               

Bc. Ilko, M.: Vznik moteta a jeho vývoj do Ars nova

Mgr. 2014/2               

Bc. Lezová, M.: Využitie detskej piesne v hudobno – dramatickom pásme u detí v predškolskom veku

Mgr. 2014/3               

Bc. Pašková, M.: Amatérsky hudobný život v okrese Liptovský Mikuláš

Mgr. 2014/4              

Bc. Pavligová, S.: Reflexia tvorby skladateľa Tadeáša Salvu v slovenskej hudobnej publicistike po roku 1989

Mgr. 2014/5               

Bc. Priesolová, M.: Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu v Ružomberku

Mgr. 2014/6               

Bc. Pustowková, E.: Kompoziční profil Gazizy Žubanové se zaměřením na instruktivní klavírní tvorbu

Mgr. 2014/7               

Bc. Spišáková, M.: Inštruktívna tvorba vybraných maďarských skladateľov druhej polovice 20. storočia

Mgr. 2014/8              

Bc. Tóthová, I.: História a súčasnosť výchovných koncertov pre mládež na Slovensku

Mgr. 2014/9               

Bc. Uhrinová, M.: Význam klavírnej suity v skladbách autorov 20. storočia

Mgr. 2014/10             

Bc. Uličný, T.: Vyučovanie hry na husliach v umeleckom školstve v regiónoch Orava a Turiec

Mgr. 2014/11             

Bc. Vargová, H.: Základná umelecká škola v Tisovci

Mgr. 2014/12             

Bc. Zuberská – Jantačková, K.: Folklórne dedičstvo obce Habovka a význam zachovávania miestnych tradícii

Mgr. 2014/13             

Bc. Ščigulinská, I.: G. G. Nejgauz a jeho pedagogický odkaz v skladbách určených pre primárny stupeň ZUŠ (dodatočne obhájená)

Mgr. 2014/14             

Mgr. Valková, K.: Využitie detských piesní v hudobno-dramatickom pásme Zachráňme včeličku

 

Mgr. 2015

Mgr. 2015/1 Bačkor, M.: Folklórne tradície v bytčianskom regióne

Mgr. 2015/2 Baldovská, H.: Aplikácia klasickej hlasovej techniky do vyučovania spevu v 1. ročníku oddelenia hudobno-dramatického umenia Konzervatória v Košiciach

Mgr. 2015/3 Bieľaková, M.: Významní klavírni pedagógovia ako porotcovia Študentskej umeleckej činnosti – celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou

Mgr. 2015/4 Duda, N.: Akademické spevácke zbory na Slovensku po roku 1989

Mgr. 2015/5 Reichlová, M.: Klavírne transkripcie vybraných skladateľov a ich uplatnenie v umeleckej a pedagogickej praxi

Mgr. 2015/6 Sameliaková, A.: Johann Sebastian Bach vo vyučovacom procese hry na klavíri na ZUŠ

Mgr. 2015/7 Šnapko, M.: 20. výročie akordeónového orchestra Amandolo

 

Mgr. 2016

 

Mgr. 2016/1 Florišová, A.: História speváckeho oddelenia ZUŠ Púchov a metodické postupov učiteľov spevu.

Mgr. 2016/2 Kentoš, M.: Základná umelecká škola Mária Hemerkovej v Košiciach

Mgr. 2016/3 Kordiaková, M.: Folklór v obci Štefanov nad Oravou

Mgr. 2016/4 Popaďáková, T.: Aplikácia ľudovej kultúry obce Parchovany vo výučbe hudobnej výchovy na druhom stupni Základnej školy v Parchovanoch

Mgr. 2016/5 Vandžurová, M.: Problematika adaptácie začínajúceho učiteľa spevu na ZUŠ

Mgr. 2016/6 Vrúbelová, S.: Kompozície vybraných slovenských skladateľov pre klavírne duo a ich využitie na ZUŠ

Mgr. 2016/7 Dudová Polomská Veronika: cesta opernej speváčky Viery Drietomskej k vyučovaniu muzikálového, populárneho a šansónového spevu.