Katolícka univerzita v Ružomberku

Doktorandské štúdium

06.09.2013 09:58

Definovanie požiadaviek na uchádzačov o doktorandké štúdium v odbore Didaktika hudby

úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie; záväzok rešpektovat katolíckeho ducha univerzity a fakulty; predloženie plánu dizertačnej práce; úspešné absolvovanie prijímacieho konania.
06.09.2013 10:04

Dôsledky v prípade neplnenia si študijných povinností doktorandov

Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si doktorandmôže zapísať počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dva krát získa hodnotenie FX, bude...
06.09.2013 10:11

Tabuľka predmetov a informačné listy

Na stiahnutie
06.09.2013 10:18

Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda

Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť kredity absolvovanie povinného alebo voliteľného predmetu 8 vlastná pedagogická činnosť doktoranda ( 4 hodiny týždenne za semester) 6 autorstvo alebo...
06.09.2013 10:21

Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské

Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika v študijnom programe Didaktika hudby pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium   prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD....
06.09.2013 10:27

Zoznam vhodných podujatí (periodicky sa opakujúce konferencie, sympóziá)

  International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC)   ISME World Conference on Music Education - International Society for Music Education (ISME.org)   ISME Regional European Conference - International Society for Music Education (ISME.org)   “The Reflective...

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode