Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské

06.09.2013 10:21

Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore

1.1.10 Odborová didaktika v študijnom programe Didaktika hudby pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

 

prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD.

                         

1. Detská zborová tvorba slovenských skladateľov po r.1990 (Children's choral music Slovak composers after 1990)

Krátka anotácia:

Kvantitatívno-kvalitatívna analýza detskej zborovej tvorby slovenských skladateľov po r.1990, kontexty vývoja v premenách hudobnej kultúry. Formovo-harmonický a interpretačný rozbor reprezentatívneho diela skladateľa pre detský zbor. Vypracovať metodické pokyny k interpretácii.

 

2. Dejiny hudobnej výchovy na Slovensku v rokoch 1980-2010 (všeobecnovzdelávacie školstvo) (The history of music education in Slovakia in 1980-2010)

Krátka anotácia:

Vytvoriť historickú analýzu vývoja (školskej) hudobnej výchovy v danom období v kontexte školských reforiem a legislatívnych zmien. Zamerať sa na obsah, didaktické metódy a formy a inovačné tendencie ako aj skryté formy likvidácie Hv na základných školách.

(Práca by mala nadviazať na Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku T. Sedlického, ktorý skončil svoju reflexiu na začiatku 80-tych rokov).

 

3. Hudobnoterapeutické didakticke inovácie v hudobnej výchove.

Anotácia: Muzikoterapia integruje vo svojom obsahu také humanitno-spoločensko- vedné disciplíny ako sú pedagogika, psychológia, ale aj medicína a široký priestor má umenie, konkrétne hudba. Z týchto disciplín sa do muzikoterapie integruje aj veľa výskumných metód a techník ako sú: metódy regulačno-imaginatívne, citovo aktivizujúce, tréningové metódy, relaxačné, komunikačné, kreatívne metódy a metódy pre rozjímanie a vnímanie. Cieľ predloženej práce by mal dať odpoveď na hlavný výskumný problém, či pôsobením muzikoterapie (alebo jej prvkov) je možné nastaviť zmeniť ľudské správanie. Muzikoterapeutické aktivity majú široké uplatnenie na všetkých stupňoch vzdelávania, nakoľko majú vplyv všestranný rozvoj osobnosti..

Kľúčové slová: Hudba. Muzikoterapia. Vzdelávanie. Hudobná výchova. Celoživotné vzdelávanie.

 

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

1. Sakrálna zborová tvorba skladateľských osobnosti..xy (Jozef Gerčák, Jozef Podprocký, Lukáš Borzík, .....) a ich didaktické využitie v edukačnom procese na ZCŠ.

Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude hudobná tvorba ....xy.... s upriamením pozornosti na sakrálnu tvorbu a ich/jeho pedagogická činnosť. Dôležitým aspektom bude aj sledovanie podielu na rozvoji slovenskej chrámovej hudby v druhej polovici 20. storočia, pred a po roku 1989, analýza a pedagogická interpretácia. Predpokladáme, že hud. skladateľ (podľa výberu) nie je len uznávaným regionálnym skladateľom, ale jeho tvorba má i celoslovenský význam, resp. presahuje hranice Slovenska.

 

2. Skladateľsko-pedagogický profil Pavla KRŠKU a jeho podiel na formovaní regionálnej hudobnej kultúry s orientáciou na zborové diela

Anotácia: Obsahom projektu bude spracovanie skladateľsko-pedgogického profilu a hudobná tvorba Pavla Kršku s orientáciou na zborové diela, prípadne vokálno-inštrumentálnu chrámovú a sakrálnu tvorbu, s vymedzením podielu na rozvoji hudobnej kultúry v žilinskom regióne a uplatnenia v edukačnom procese štátnych a cirkevných škôl.

 

 

prof. MgA. René Adámek, DrA.

 

1. Reflexe problematiky instrumentálních činností v odborných slovenských a českých časopisech.

Anotace: Práce bude mapovat a komparovat výše uvedenou problematiku v domácím a zahraničním tisku. Výstupem bude využití poznatků ve výuce HV na všech typech uměleckých škol.

 

2. Klavírní duo Rudolf a Sylvia Macudzińští (umělecký a pedagogický profil)

Anotace: Práce se zaměří na uměleckou stránku těchto významných slovenských umělců. Zmapuje repertoár, nahrávky, domácí a zahraniční turné. Zmíní také jejich profesní vazby na ČR, spolupráci s duem Věru a Vlastilem Lejskovými i práci v porotě Schubertovy soutěže pro klavírní dua v jeseníku.

 

 

 3. Štylizácia vybraných tancov v klavírnej tvorbe 19. storočia a ich aplikácia v umeleckom školstve.

Anotácia: Cieľom práce je analýza štylizovaných hudobných druhov inšpirovaných tancom v klavírnej tvorbe skladateľov 19.storočia. Analýza sa bude týkať týchto tancov: valčík, polka, mazurka, v klavírnej tvorbe skladateľov: C. M. von Webera, F. Schuberta, F.M. Bartholdyho, F. Chopina, R. Schumanna, F.Liszta, J. Brahmsa, B. Smetanu, A. Dvořáka a ďalších. Na základe obsahovej a interpretačnej analýzy navrhneme obsahový štandard pre klavírnu výučbu v systéme umeleckého školstva.

 

prof. MgA. Petr Planý

 

1. Vítězslav Novák a jeho insiprace Slovenskem.

Anotácia: Vítězslav Novák významný český skladatel počátku 20. století,(5.12.1870 Kamenice nad Lipou - 18.7.1949 Skuteč), žák Antonína Dvořáka. Novákova raná tvorba vycházela z německých romantiků (Schumann, Brahms) a byla silně ovlivněna moravskou a slovenskou lidovou písní. Po výstupech ve Vysokých Tatrách složil symfonickou báseň "V Tatrách", inspirace se projevuje i v jeho díle "Pan". V letech 1909 až 1941 působil jako profesor skladby na pražské konzervatoři, mezi jeho žáky patřili, kromě skladatelů českých, i někteří významní slovenští hudební skladatelé.

                         

                         

2. Karel Plicka - život a dílo s přihlédnutím k jeho hudební etapě.

Anotácia: Karel Plicka (anotace), (14. října 1894, Vídeň – 6. května 1987, Praha byl český a slovenský etnograf, folklorista, sběratel, hudebník, filmový scenárista, režisér i kameraman, fotograf, pedagog a jeden ze zakladatelů Akademie múzických umění. Od roku 1923 (do roku 1937) se věnoval sběru lidových písní a dokumentaci lidové kultury ve službách Matice slovenské. V letech 1924–1928 studoval na univerzitě v Bratislavě národopis a hudební vědy. Původní folkloristické a etnografické dokumenty přerostly v osobité doklady vysoké estetické hodnoty ve směru lyrické stylizace a poetizace obrazu. Část snímků vyšla jako Pohľadnice Národopisného odboru Matice slov v návaznosti na starší projekt Pavola Socháně. Komplexnější typ dokumentace představoval film, kterým se Plicka zabýval od jara 1926. Jeho první filmové poetické dokumenty (Za slovenským ľudom – premiéra 1928, Po horách po dolách – 1930) získal domácí i mezinárodní ocenění v Benátkách). Mistrovským dílem se stal film Zem spieva (premiéra 1933), během jehož natáčení se připravovala i fotografická vyznání krásám krajiny v kulturně historickém kontextu. Některé filmové a fotografické obrazy z knihy Slovensko (1937) jsou tematicky totožné.

 

 

prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

 

1. Mons. Július Gašparík a jeho podiel pri zavádzaní slovenského jazyka v liturgickej hudbe.

 

2. Mons. Július Gašparík a jeho podiel pri zavádzaní liturgického spevu po 2. vatikánskom koncile v slovenskom jazyku

 

doc. Mgr. Art. Karol Medňanský, PhD.

 

1. Hudobné traktáty, ich historická a komparatívna analýza s ohľadom na ich využitie v štátnom vzdelávacom programe pre ZUŠ a konzervatóriá

Abstrakt

Traktáty predstavujú významný informačný zdroj poznania hudobnej histórie. Ako o sekundárne pramene sa o ne opierajú nielen hudobní historici a interpreti, ale čerpajú z nich ako zo žriedla poznania aj laickí záujemcovia o problematiku hudby minulých storočí. Hudobné traktáty sú najvýznamnejším informačným zdrojom nielen pre hudobných teoretikov, historikov, ale vo veľkej miere aj pre interpretov, ktorí sa orientujú na tendencie vychádzajúce z historicky poučenej interpretácie starej hudby. Hudobné traktáty, ktoré môžeme rozdeliť spolu s hudobno-historickou spisbou, do niekoľkých kategórií sú dôležitým sekundárnym prameňom aj pre hudobných pedagógov či už v oblasti teoretickej alebo v praktickej zapodievajúcej sa nástrojovou výučbou. Hudobný pedagógov dôslednou historickou a komparatívnou analýzou dospeje k fundamentálnym názorom pre vytvorenie pozitívneho vzťahu k historicky poučenej interpretácii starej hudby.

 

2. Tvorba Júliusa Kowalského a jej využitie v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ (Formation of Júliusa Kowalského and its use in the context of the State educational programme for ZUŠ)

Anotácia:

Július Kowalski (1912 – 2003) patrí medzi významných slovenských hudobných skladateľov a hudobných pedagógov druhej polovice 20. storočia. Popri tom, že komponoval pod vplyvom svojho učiteľa Aloisa Hábu aj v štvrťtónových sústavách, prevažná časť jeho kompozícií sa vyznačuje jasnou tonalitou, nesúcej však aj znaky polytonálnych štruktúr. Je to skladateľ, ktorý zo všetkých slovenských skladateľov venoval deťom a mládeži najväčší počet skladieb – z takmer dvesto kompozícií je to takmer polovica. Bol riaditeľom prvej plne organizovanej ĽŠU (dnešná ZUŠ) so všetkými odbormi. Dizertačná práca sa bude venovať analýze vybraných diel pre deti a mládež, ako aj výskumu frekventovanosti ich uvádzania v rámci Štátneho vzdelávacie programu pre ZUŠ v súčasnosti.

 

 

doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

 

1. Profil skladateľa, teoretika, publicistu a pedagóga Juraja Pospíšila a jeho prínos v oblasti výučby hudobnej teórie a skladby

Anotácia: Téma je zameraná na charakteristiku osobnosti, tvorby a pedagogickej činnosti významnej osobnosti hudobnej pedagogiky na Slovensku. Mala by priblížiť jeho pohľad na výučbu

 

2. Vplyv interpretácie gregoriánskeho chorálu na rozvoj hudobnosti detí mladšieho a staršieho školského veku

Anotácia: V súčasnosti sa repertoár detských chrámových speváckych zborov obmedzuje na novú duchovnú pieseň, ktorá je pod silným vplyvom modernej populárnej hudby. Priepastný rozdiel medzi úrovňou hudobných schopností súčasných detí a detí žijúcich napr. v období neskorého stredoveku, ktoré dokázali zaspievať melodicky rozvinuté a po vokálnej i intonačnej stránke veľmi náročné jednohlasné liturgické spevy vedie k zamysleniu, či samotný repertoár jednohlasných gregoriánskych spevov má vplyv na rozvoj hudobnosti ich interpretov a to v mladšom i staršom školskom veku.

 

3. Vplyv európskej pedagogiky posledných desaťročí na sláčikovú pedagogiku na Slovensku