Doktorandské štúdium

06.09.2013 09:58
úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie; záväzok rešpektovat katolíckeho ducha univerzity a fakulty; predloženie plánu dizertačnej práce; úspešné absolvovanie prijímacieho konania.
06.09.2013 10:04
Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si doktorandmôže zapísať počas štúdia ešte raz a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dva krát získa hodnotenie FX, bude...
06.09.2013 10:11
Na stiahnutie
06.09.2013 10:18
Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť kredity absolvovanie povinného alebo voliteľného predmetu 8 vlastná pedagogická činnosť doktoranda ( 4 hodiny týždenne za semester) 6 autorstvo alebo...
06.09.2013 10:21
Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika v študijnom programe Didaktika hudby pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium   prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD....
06.09.2013 10:27
  International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC)   ISME World Conference on Music Education - International Society for Music Education (ISME.org)   ISME Regional European Conference - International Society for Music Education (ISME.org)   “The Reflective...