Informácie o nás

Katedra v pedagogickej činnosti gestoruje, okrem hudobnej výchovy v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ aj všetky kombinácie magisterského štúdia s hudobnou výchovou v odbore učiteµstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 2. stupeň ZŠ.

Vo vedeckovýskumnej činnosti členovia katedry aktívne vystupujú na domácich i zahraničných konferenciách. Odbornej verejnosti predkladajú výsledky svojej práce zamerané na problematiku dejín slovenskej hudby 19. a 20. storočia, liturgického spevu a hudby, hudobnovýchovného procesu (modernizácia, kreativita, hodnotenie, integrované postupy, hudobné hry), hlasovej výchovy. Katedra hudobného umenia sa podieľa na príprave vysokoškolských učebných textov z oblasti dejín hudobnej estetiky, základov gregoriánskeho chorálu a zborníkov detských duchovných piesní.

Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej práci sa členovia katedry hudobného umenia venujú rozsiahlej umeleckej činnosti. Ide o sólové spevácke, klavírne, organové vystúpenia doma i v zahraničí, korepetítorskú, dirigentskú činnosť, hru v komorných telesách, nahrávky v rozhlase.

Katedra hudobného umenia gestoruje po odbornej a organizačnej stránke univerzitný mieąaný spevácky zbor Benedictus, ktorý okrem pedagogických úloh (príprava budúcich zbormajstrov, vedúcich detských speváckych zborov), plní aj reprezentačné povinnosti účasťou na domácich i zahraničných súťažiach a festivaloch.

_