UČITEĽSTVO PREDMETU HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE (KLAVÍR, ORGAN) A HUDOBNÉ UMENIE

11.09.2012 00:00

3. učiteľstvo predmetu hra na klávesové nástroje (klavír, organ) a hudobné umenie

 

Katedra:    Katedra hudby              

Vedúci katedry: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m prof. KU                              

Garanti:

1. učiteľstvo predmetu hudobné umenie                              doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.     

2. učiteľstvo predmetu hudobné umenie a cirkevná hudba  prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

3. učiteľstvo predmetu hra na klávesové nástroje

(klavír, organ) a hudobné umenie                                        doc. MgA. René Adámek,

4. učiteľstvo predmetu spev a hudobné umenie                   doc. Agnieszka Monasterska, ArtD.

 

Podmienky na prijímacie pohovory:

KLAVÍR:

- 1 etuda od F. Chopina

- jedna skladba z obdobia baroka

- rýchla časť zo sonáty: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven

- jedna prednesová skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia

- Podmienkou je hra spamäti

 

ORGAN:

-          jedna skladba starých majstrov

-          J. S. Bach: Triový chorál alebo rýchla časť triovej sonáty

-          J. S. Bach: Prelúdium (toccata, fantázia) a fúga

-          Jedna prednesová skladba z obdobia romantizmu

-          Jedna skladba 20. storočia.                                                                                                                                                                                                               

 
- pedagogický výstup:

            - vyučovanie vybranej piesne z 15 piesní z učebnice HV 5.-7. ročník podľa uvedeného zoznamu

- hra na klavíri (spamäti):

            - 2 piesne s harmonickým sprievodom (1 ľudová a 1 umelá pieseň z učebnice HV 5.-7. ročník)

             (zahrať a zaspievať vybranú pieseň, stanoviť náročnosť a problém - intonačný, rytmický, artikulačný, vokálno-technický... a  

              spôsob a možnosti jeho odstraňovania)

 

ZOZNAM PIESNÍ

 

Učebnica Hudobnej výchovy  5

1. Keby mala rozum stonožka – str. 7

2. Sedela na vŕšku – str. 17

3. A tá polka – str. 32

4. Kázala mi mati – str. 32

5. Žbirka: Tvoj svet je môj – str. 37

 

Učebnica Hudobnej výchovy  6

1. Mozart: Túžba po jari – str. 33

2. Santa Lucia – str.  53

3. Glory, Glory Hallelujah – str. 63

4. Lully: Keď mesiačik svietil – str. 73

5. Počúvajte bratia – str.75

 

Učebnica Hudobnej výchovy  7

1. Red River Valle – str. 40

2. Presley: Love me Tender – str. 56

3. Beatles: All my loving – str. 56

4. Išeu Macek do Mauacek – str. 73

5. Veruže mi zahraj – str. 74

                 

 

 

Príbuzné študijné odbory, z ktorých sa prijíma  na daný študijný odbor (program), keď ide o magisterský stupeň štúdia:

    Bakalársky študijný program hudobnej výchovy so zameraním na hru na klavíri/organe na ktorejkoľvek PF na         Slovensku a v zahraničí.

    Bakalársky študijný program zameraný na hru na klavíri/organe na Hudobnej fakulte VŠMU alebo AU.