SCHOLA CANTORUM KU MÁ 15 ROKOV

14.11.2014 09:06

 

Schola cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku

Charakteristika

 

Schola cantorum Katolíckej univerzity vznikla na pôde Katedry hudobnej výchovy niekdajšieho Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku. Prvotnú myšlienku o založení schóly vyslovil vtedajší vedúci katedry prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., čo bolo okamžitým spúšťadlom pre jej zakladateľku a súčasnú dirigentku doc. PaedDr. Janku Bednárikovú, PhD.

Poslaním schóly je vzbudiť pozitívny vzťah ku gregoriánskemu chorálu v študentoch, ktorí prichádzajú na Katolícku univerzitu v Ružomberku a zároveň ich naučiť čo najvernejšie interpretovať tento duchovný žáner pre budúce liturgické účely. Študenti sa venujú teoretickému i praktickému naštudovaniu najstarších gregoriánskych spevov, ale spoznávajú aj historicky mladšie spevy, ktoré sa zachovali v domácich hudobno-liturgických pamiatkach. Okrem latinských spevov sa sporadicky venujú aj domácej liturgickej tvorbe súčasných autorov, akými sú Rastislav Adamko, Stanislav Šurin, Peter Hochel a ďalší. Hoci sa obsadenie schóly v dôsledku časovo ohraničeného štúdia často mení, ružomberská schola cantorum pravidelne vystupuje na miestnych adventných a koncoročných koncertoch duchovnej hudby ako aj na občasných latinských či častejších slovenských bohoslužbách. Spolu s univerzitným zborom Benedictus účinkuje na domácich i zahraničných koncertoch duchovnej hudby (Francúzsko, Nemecko, Česko, Poľsko) a predstavuje sa aj na samostatných koncertných vystúpeniach duchovného charakteru (Devínska Nová Ves, Trnava, Rožňava, Nitra, Sampor, Žilina – Závodie, Hronský Beňadik, Ludrová). Nechýbala na žiadnom z piatich ročníkov Medzinárodného festivalu gregoriánskeho chorálu v Bratislave.

 

Vznik a ďalší vývin

 

Od akademického roku 2002/2003 sa pre všetkých študentov Katolíckej univerzity, resp. Pedagogickej fakulty ponúka praktický povinne voliteľný predmet Schola cantorum, ktorý sa otvára každý semester na bakalárskom i magisterskom stupni. V rámci predmetu sa nacvičujú rôzne spevy z oblasti gregoriánskeho chorálu, s ktorými sa študenti pravidelne prezentujú na liturgických i koncertných vystúpeniach nielen v Ružomberku a ďalších mestách Slovenska, ale aj v zahraničí. Vďaka súčasnému vedúcemu Katedry hudby doc. ThDr. Lic. Rastislavovi Adamkovi, PhD., m. prof. KU sa od akademického roku 2006/2007 vyučuje na bakalárskom stupni aj teoretický predmet gregoriánsky chorál, ktorý navštevujú študenti umeleckých odborných predmetov spev, klavír, organ a cirkevná hudba. V rámci štyroch semestrov sa po teoretickej stránke oboznamujú s dejinami gregoriánskeho chorálu, s gregoriánskou semiológiou, modológiou a tiež s hudobnými formami gregoriánskeho chorálu. Okrem toho sa študenti cirkevnej hudby venujú aj dirigovaniu gregoriánskeho chorálu (cheironómia) a rovnako majú možnosť spoznávať gregoriánsky repertoár v domácich i zahraničných liturgicko-hudobných prameňoch.

 

Nahrávky

 

CD Dixit Dominus

Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2003

Schola cantorum: vstup č. 9, 10, 11

    Sub tuum praesidium (antifóna)

    Kyrie IX cum jubilo

    Ave maris stella (hymnus)

 

CD Benedictus

        vyd. Pedro Records, Produktion: Jozef Halmo, Mníchov, 2005

                 Kyrie

               Cantate Domino (komúnio)

    R. Adamko: Príď, Kriste, príď

    R. Adamko: Pripravte cestu Pánovi

    P. Davidov: Znovu ti dávam svoje áno

    P. Hochel: Pán je Boh

 

3 CD Gaudete in Domino

Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2007

1 CD: Schola  cantorum – vstup č. 1, 2, 5, 8

            Alleluia. Ave verbum incarnatum (aleluja zo Spišského graduála)

            Regina mundi (komúnio z Bratislavského misála I.)

            Gloriosus Chrisuts rex humilis (hymnus zo Spišského graduála)

            O Maria virgo Dia (sekvencia zo Spišského graduála)

2 CD: Schola cantorum – vstup č. 1-9, 12-19

        R. Adamko: Gaudete in Domino

        S. Šurin: Blízko je Pán

        S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi

        J. Lexmann: Videli sme jeho hviezdu

        S. Šurin: Plesaj hlasno dcéra Siona

        S. Šurin: Slovo sa telom stalo

        R. Adamko: Všetci králi zeme

        S. Šurin: Nevinné deti

        S. Šurin: Kráľom je Hospodin

        R. Adamko: Z krutej púšte

        S. Šurin: Peruťami svojimi

        R. Adamko: Keď si prijal

        S. Šurin: Duch Pána

        R. Adamko: Doprostred nás

        R. Adamko: Ja som dobrá pastier

        S. Šurin: Mužovia galilejskí

        R. Adamko: Pánova dobrota

 

CD Počujte radosť utešenú

Recorded by Jaroslav Stráňavský, 2009

Schola cantorum: vstup č. 1-4

        Christe Redemptor omnium (hymnus)

        Hodie Christus natus est (introit)

        Vidimus stellam (komúnio)

        Candor aeternae Deitatis alme (hymnus)

 

CD Antifóny a duchovné piesne. S. Šurin.

        Recorded by Viliam Chovanec. Trnava 2011.

        Schola cantorum – vstup č.  1, 3, 5, 6, 10, 12, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 29-31, 33, 36, 37, 42, 45-47

    S. Šurin: Ani márnotratných

    S. Šurin: Blízko je Pán, blízko sŕdc

    S. Šurin: Ctíme túto sviatosť

    S. Šurin: Daruje nám Boh

    S. Šurin: Hľa, prichádza Kristus

    S. Šurin: Keď sa Boh nevládnym

    S. Šurin: Kráľom je Hospodin

    S. Šurin: Mužovia galilejskí

    S. Šurin: Nevinné deti

    S. Šurin: Otvor náruč

    S. Šurin: Pán Ježiš hovorí – Toto je moje telo

    S. Šurin: Peruťami svojimi

    S. Šurin: Požehnaný na nebeskej oblohe

    S. Šurin: Pri Baránkovej večeri

    S. Šurin: Príď Duchu Svätý tvorivý

    S. Šurin: Radujme sa všetci v Pánovi

    S. Šurin: Slovo sa telom stalo

    S. Šurin: Spievajme Panne

    S. Šurin: Už zora jasá

    S. Šurin: Vznešený tvorca

    S. Šurin: Zástavy Kráľa

    S. Šurin: Zišli sme sa v Božom chráme

 

Bývalí aj súčasní členovia (cca):

 

1999 – 2000 (celkom prví schólisti)

Janka Bažíková, Viktória Gabučová, Júlia Habovštiaková, Erika Macková, Monika Somorová, Zuzana Waseková, Gitka ??? - divčence, ozvite sa mi, veľmi vás chcem všetky dopísať

Michal Juráš, Martin Pavlík

 

2000 – 2006 (cca)

Michaela Kubaská, Vladimíra Považská, Monika Mihaľová, Monika Kalafutová, Mária Lučivjanská, Oľga Zigová, Slavomíra Spišská, Katarína Szücsová, Mária Dzurňáková, Blanka Šugárová, Zuzana Uhrinová, Blažena Palfiová, Valéria Záhradníková, Alena Lampartová, Mária Pristachová, Daniela Lipjaková, Zuzana Gamová, Mária Kanaliková,

Mária Jeleneková, Katarína Kováčová, Zuzana Masaryková, Mária Pašková, Juliana Repková, Mária Forgáčová, Zdenka Rothová, Monika Forgáčová, Katarína Hricková, Mária Kanaliková, Barbora Grúňová, Katarína Petrovčíková, Katarína Rajnohová, Katarína Halajová, Jana Sontágová, Miroslava Súderová, Lucia Bystrianska, Janka Labajová

Matej Bartoš, Ján Kubov, Peter Kohút, Miroslav Hanko, Juraj Valluš, Peter Pavličko, Miroslav Hrtús, Lukáš Paško, Jozef Plevák, Tomáš Džugan, Matúš Dzurjanin

 

2007 – 2013 (cca)

Magdaléna Tomlyová, Ľudmila Jakubová, Janka Hadryová, Lenka Senajová, Anna Križanová, Katarína Bošková, Svetlana Kravecová, Zuzana Pitronová, Slavomíra Kušnírová, Monika Haverlová, Lýdia Dančová, Zuzana Fernezová,  Gabika Stanková, Marta Mažáriová, Ivana Vernusová, Veronika Balážecová, Anaida Novikas, Ivana Kútniková, Magdaléna Vaňová, Lucia Polačková, Mária Timková

Rastislav Palider, Pavol Jánoš, Ladislav Onderčin, Štefan Janoťák, Martin Ilko,

Zoltán Benko, Jozef Gödri, Juraj Duda, Vladimír Fabík

 

Súčasnosť

 

Veronika Balážecová (Sr. Rudolfa), Ivana Vernusová, Marta Mažáriová, Anaida Novikas, Oľga Líšková, Ľudmila Milčáková, Zuzana Nogová, Mária Pisarčíková, Alžbeta Turčinová, Silvia Astrabová

Peter Čertík, Peter Pekarčík, Vladimír Fabík, Matej Stachera

 

Najvýznamnejšie umelecké vystúpenia:

 

         14. 12. 1999

Prvé vystúpenie Scholy cantorum v aule Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku

 

25. 5. 2002

Účinkovanie na Festivale sakrálnej zborovej tvorby Námestovské hudobné slávnosti, získanie ceny za interpretáciu gregoriánskeho chorálu

 

21.-22.11.2004

Vystúpenie Scholy cantorum na koncerte v Lubline (Poľsko)

 

12.-13. 3. 2005      

Vystúpenie Scholy cantorum na prehliadke speváckych zborov kajúcich a pašijných piesní v Źorach (Poľsko)

 

11. 5. 2005

Vystúpenie Scholy cantorum v rámci Vedeckého seminára o slovenskej sakrálnej hudbe v Organovej sieni rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

7.- 9. 10.2005        

Vystúpenie Scholy cantorum na koncertoch v rámci Dní slovenskej kultúry v Krakove (Poľsko)

 

9. - 11. 12. 2005    

Vystúpenie Scholy cantorum na koncertoch v rámci Dní slovenskej kultúry v Mníchove (Nemecko)

 

26. 10. 2006

Vystúpenie Scholy cantorum na koncerte pri príležitosti slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi v Organovej sieni rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

6. 5. 2007    

Koncert pod názvom Hudba v katedrále v katedrálnom kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave v rámci Trnavskej hudobnej jari

 

20. 10. 2007

Účinkovanie Scholy cantorum na I. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu v Bratislave

 

27. 4. 2008  

Koncert Scholy cantorum v katedrálnom chráme Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

 

8. 6. 2008

Koncert Scholy cantorum na III. ročníku medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby Musica sacra vo farskom kostole sv. Michala Archanjela v Skalici

 

30. 11. 2008

Koncert Scholy cantorum v kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi

 

5. 7. 2009

Koncert pod názvom Gregoriánsky chorál – dialóg s Bohom v každom čase

na 1. ročníku Medzinárodného festivalu dávnej hudby Vandrovali hudci ... od mora k Nitrave v Rotunde Katedrály sv. Emeráma v Nitre

 

19. 9. 2009  

Vystúpenie Scholy cantorum na koncerte v Pszówe (Poľsko)

 

5. 7. 2010    

Koncert pod názvom Človek a Boh – spev a modlitba na 2. ročníku Medzinárodného festivalu dávnej hudby Vandrovali hudci ... od stepí do Karpát v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

 

14. 10. 2009

Vystúpenie na podujatí Tydień Kultury Chrześcijanskiej v Bytome (Poľsko)

 

23. 10. 2009

Vystúpenie na II. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu, Bratislava

 

24. 6. 2010

Vystúpenie na Koncerte v Saint-Martin-des-Fontaines (Francúzsko)

 

25. 6. 2010  

Vystúpenie na Koncerte v Caen (Francúzsko)

 

19. 9. 2010  

Koncert Scholy cantorum na festivale Trnavské organové dni v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave

 

22. 10. 2010

Vystúpenie na III. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu, Bratislava

 

20. 12. 2010

Vystúpenie na podujatí Biblia – fenomén kresťanstva, organizovanom Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou a Centrom pre štúdium kresťanstva, Spoločenská sála Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

 

27. 11. 2011

Vystúpenie v benediktínskom kláštore Premenenia Pána so spevmi 1. adventnej nedele v Sampore

 

31. 5. 2012  

Koncert pod názvom Gregoriánsky chorál – odkaz spásy a radosti veľkonočného obdobia v kostole sv. Štefana – uhorského kráľa v Žiline – Závodí

 

26. 10. 2012

Vystúpenie na IV. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu v Dóme sv. Martina v Bratislave

 

3. 3. 2013    

Vystúpenie na prezentácii publikácie Janko Silan: Medzidobie, v Kostole sv. Antona pustovníka vo Važci

 

25. 4. 2013  

Vystúpenie na slávnostnej vernisáži výstavy Posvätný odkaz. Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení v Galérii v podkroví v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici

 

18. 6. 2013  

Koncert Scholy cantorum pod názvom Ave Maria, Jezuitský kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

 

26. 6. 2013  

Koncert Scholy cantorum v kostole sv. Benedikta opáta a Panny Márie v Hronskom Beňadiku

 

13. 10. 2013

Vystúpenie na koncerte pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila Metoda a 60. výročia založenia Slovenskej katolíckej misie v kostole St. Madeleine Paríži (Francúzsko)

 

10. 11. 2013

Účinkovanie na koncerte v rámci XVII. Festivalu kresťanskej kultúry v Łodźi (Poľsko) 

 

8. 12. 2013

Uvedenie svetovej premiéry oratória Stvorenie od Víťazoslava Kubičku v podaní Scholy cantorum na adventnom koncerte Vianočné impresie III. v Jezuitskom kostole v Ružomberku

8. 6. 2014    

Koncert Scholy cantorum na podujatí Rytierske rády stredoveku v rámci cyklu Ludrovský festival stredovekej kultúry v Kostole všetkých svätých v Ludrovej

 

         24. 10. 2014

         Vystúpenie Scholy cantorum na V. Medzinárodnom festivale gregoriánskeho chorálu v Dóme sv. Martina v Bratislave

 

         7. 11. 2014

         Vystúpenie Scholy cantorum na renomovanom festivale Nová slovenská hudba v Jezuitskom kostole v Bratislave

 

 

 

 

Fotogaléria: SCHOLA CANTORUM KU MÁ 15 ROKOV